Logo poli

Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Orzel

KSIĘGA JAKOŚCI


WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
W FILII POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ 

 

Obszar 1.    Tworzenie i doskonalenie programów studiów i efektów uczenia się
  1.1.   Procedura projektowania i zatwierdzania programów studiów - załączniki
  1.2.   Procedura okresowego przeglądu programów studiów

Obszar 2.    Ocena osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się
  2.1.   Procedura oceny realizacji zakładanych efektów uczenia się - załączniki
  2.2.   Procedura dokumentowania efektów uczenia się

Obszar 3.    Określenie i weryfikacja efektów uczenia się na praktykach studenckich
  3.1.   Procedura realizacji praktyk i weryfikacji efektów uczenia się na praktykach studenckich - załączniki   

Obszar 4.    Wsparcie dydaktyczne, naukowe i materialne studentów
  4.1.   Procedura wsparcia dydaktycznego studentów - załączniki
  4.2.   Procedura wsparcia materialnego studentów w procesie uczenia się - załączniki
  4.3.   Procedura wsparcia naukowego studentów

Obszar 5.    Rekrutacja kandydatów na studia I stopnia
  5.1.   Procedura rekrutacji na studia I stopnia
  5.2.   Procedura potwierdzania efektów uczenia się

Obszar 6.    Doskonalenie kadry dydaktycznej
  6.1.   Procedura zatrudniania kadry dydaktycznej i naukowej
  6.2.   Procedura oceny kadry dydaktycznej i naukowej - załączniki
  6.3.   Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych - załączniki
  6.4.   Procedura badania opinii studentów - załączniki

Obszar 7.    Proces dyplomowania
  7.1.   Procedura dyplomowania - załączniki

Obszar 8.    Weryfikowanie i doskonalenie zasobów materialnych jednostki
  8.1.   Procedura oceny i modernizacji bazy dydaktycznej
  8.2.   Procedura oceny i uzupelniania zasobów bibliotecznych
  8.3.   Procedura oceny i modernizacji bazy materialnej na potrzeby studentów z niepełnosprawnością

Obszar 10.   Zlecanie, weryfikacja i realizacja zajęć dydaktycznych
  10.1.   Procedura zlecania, realizacji i rozliczania zajęć dydaktycznych - załączniki

Obszar 11.   Upublicznianie informacji o programach studiów
  11.1.   Procedura upubliczniania informacji o programach studiów - załączniki

Obszar 12.   Polityka finansowa jednostki
  12.1.   Procedura tworzenia i realizacji planu rzeczowo-finansowego jednostki - załączniki

Obszar 13.   Ewaluacja działalności dydaktycznej Jednostki
  13.1.   Procedura ewaluacji działalności dydaktycznej jednostki

Obszar 14.   Monitorowanie losów zawodowych absolwentów
  14.1.   Procedura monitorowania losów zawodowych absolwentów - załączniki