Logo poli

Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Orzel

Strategia rozwoju


 

Misja i strategia rozwoju

 

Misją Politechniki Koszalińskiej jest „kształcenie społeczeństwa, prowadzenie badań naukowych, wdrażanie wyników badań do gospodarki oraz udział w życiu społecznym, zapewniające uczelni przyczynianie się do rozwoju regionu, kraju i świata, a absolwentom zdolność do wypełniania funkcji zawodowych i społecznych przez całe aktywne życie”. W swojej misji Politechnika Koszalińska jako priorytet działalności, uznaje osiągnięcie ugruntowanej pozycji uczelni krajowej. Ma się to dokonać poprzez realizację celów szczegółowych, do których zaliczono m.in.:

  •             stworzenie specjalizacji naukowych charakterystycznych dla regionu,
  •             kształcenie uwzględniające wymagania przedsiębiorców w regionie,
  •             zapewnienie jakości kształcenia gwarantującego dominującą pozycję w regionie,
  •             ciągłą modernizację bazy materialnej dla potrzeb kształcenia,
  •             osiągnięcie przez Uczelnię pozycji silnego ośrodka opiniotwórczego.

Jednym z głównych zadań kierunku studiów Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym jest interdyscyplinarne kształcenie studentów w sposób zapewniający nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych do kreowania twórczych rozwiązań we współpracy z gospodarką i społeczeństwem.

Program kształcenia na kierunku o profilu praktycznym Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych właściwych dla inżyniera mechanika z dyscypliny Budowa i Eksploatacja Maszyn ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i umiejętności z zakresu procesów i maszyn przemysłu drzewnego oraz automatyki i automatyzacji procesów przemysłowych. Szczególna uwaga została zwrócona na praktyczny kontakt studenta z najnowszą aparaturą i maszynami, tworzącymi zautomatyzowane linie technologiczne w przemyśle przetwórstwa drewna i meblarstwa. Kontakt studenta z przemysłem realizowany będzie podczas zajęć laboratoryjnych oraz praktyk odbywanych w zakładach przemysłu drzewnego. Znaczna część zajęć ćwiczeniowych, laboratoryjnych i projektowych realizowana będzie przez osoby z doświadczeniem praktycznym, zdobytym w zakładach związanych z przemysłem drzewnym. Ujęcie grup przedmiotów w monotematyczne moduły kształcenia zakończone projektem podsumowującym umożliwia przygotowanie absolwentów do samodzielnego formułowania oraz rozwiązywania konkretnych zadań w przemyśle. Wszechstronność i interdyscyplinarność wykształcenia, poszerzona o wiedzę praktyczną pozwoli absolwentom tych studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku pracy w każdym kraju.

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy i pełnienia kierowniczych funkcji w zakładach przemysłu drzewnego (w branży: płyt drewnopodobnych, meblarskiej, stolarki budowlanej, tartakach) na stanowiskach związanych z eksploatacją maszyn, automatyzacją procesów technologicznych oraz utrzymaniem ruchu. Ponadto mogą znaleźć zatrudnienie w firmach i przedstawicielstwach handlowych (handel narzędziami i maszynami do obróbki i przetwórstwa drewna).

 

 

Rada ds. Strategii Rozwoju Wydziału Przemysłu Drzewnego 

04.07.2017

04.07.2017 po raz pierwszy obradowała Rada ds. Strategii Rozwoju Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego. Jest to organ doradczy, wspierający Radę Zamiejscowego Wydziału Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku. Celem działania Rady ds. Strategii Rozwoju Wydziału jest dbałość o zgodność kierunków działania Wydziału z potrzebami regionu oraz przemysłu, dbałość o wysoką jakość procesu kształcenia na Wydziale Przemysłu Drzewnego, tworzenie warunków do ścisłej współpracy studentów środowiska naukowego i dydaktycznego Wydziału z przedsiębiorcami, władzami regionu oraz innymi podmiotami związanymi z rozwojem przemysłowym i kulturowym regionu. Członkowie rady, której przewodził dziekan dr hab. inż. Dariusz Tomkiewicz  spotkali się w Kronospan Design Center. W jej skład oprócz reprezentantów środowiska akademickiego wchodzą również przedstawiciele zakładów przemysłowych (ściśle współpracujących z firmą Kronospan w ramach Szczecineckiego Klastra Meblowego), władz samorządu powiatu szczecineckiego, miasta Szczecinek oraz przewodniczący samorządu studenckiego. Z ramienia samorządu powiatu szczecineckiego w rzeczonej Radzie zasiedli: starosta szczecinecki Krzysztof Lis, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Wiesław Kosmala oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zofia Kosicka.

Podczas posiedzenia szczegółową Strategię Rozwoju Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego 2017 – 2020 przedstawił przewodniczący dziekan dr hab. inż. Dariusz Tomkiewicz. Tuż po zakończonym wykładzie członkowie Rady mogli podzielić się swoimi uwagami i spostrzeżeniami na jej temat.

Powinniśmy doprecyzować pytania: Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy i w jakim obszarze chcemy działać? – mówił Starosta Krzysztof Lis, który na wstępie zaznaczył, że w jego opinii Strategia powinna przybrać formę długofalową 2017 – 2030.  – Czy Wydział ma edukować studentów z terenu powiatu, a w konsekwencji odpowiadać na zapotrzebowanie lokalnych podmiotów gospodarczych, czy też zaspokajać potrzeby subregionu? Jeśli mówimy o drugiej opcji, to przecież graniczymy z województwem pomorskim i wielkopolskim, a w obszarze naszego zainteresowania znajdują się powiaty: koszaliński, świdwiński, drawski, wałecki oraz człuchowski (…)

Starosta wyraził przekonanie, ze Rada powinna poszukać partnerów wśród szkół średnich sąsiednich powiatów, których poszczególne klasy mogłyby - podobnie jak kierunek technik technologii drewna w ZS nr 5 - stać się klasami patronackimi, ściśle związanymi z przemysłem drzewnym.

(…) Nasz potencjał jest ogromny – kontynuował Starosta. – Ale za chwilę może okazać się, że analogiczny potencjał może zaistnieć w Złocieńcu, Drawsku czy Wałczu. Jeśli tak, to naszym zadaniem jako Rady ds. Strategii Rozwoju, jest aby ten Wydział bazował również na studentach z terenów innych powiatów.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Wiesław Kosmala złożył deklarację chęci współpracy z Zamiejscowym Wydziałem Przemysłu Drzewnego po przez możliwość  skorzystania ze środków przeznaczonych na szkolenia.

Na koniec posiedzenia odbyło się głosowanie w wyniku, którego Strategia Rozwoju Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego została zaakceptowane przez wszystkich członków Rady. 

 

      

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Rada ds. Strategii Rozwoju Wydziału Przemysłu Drzewnego 

14.05.2019

Kolejne posiedyenie Rad ds. Strategii Rozwoju Wydziału Przemysłu Drzewnego odbyło się już w nowych pomieszczeniach Wydziału przy ul. Waryńskiego 1 w Szczecinku. Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Dariusz Tomkiewicz przywitał członkow Rady i poprosił Prodziekana dr inż. Sławomira Nagnajewicza do zaprezentowania sprawozdania z dzialalności dydaktycznej wydzialu w roku 2018-2019. W kolejnej części dr inż. Wiesław Szada-Borzyszkowski zaprezentował sprawozdanie z dzialalności dotyczącej promocji Wydziału i współpracy z placówkami oświatowymi oraz plany promocyjne. Dziekn przedstawił sprawozdanie z działalności Wydzialu dotyczącej współpracy z otoczeniem gospodarczym. W kolejnej części przedstawiony został projekt zmian programu i struktury siatki studiów w związku ze zmianami związanymi z wprowadzeniem Polskich Ram Kwalifikacji (Prodziekan WPD dr inż. Slawomir Nagnajewicz). Kanclerz Uczelni dr inż. Artur Wezgraj zaprezentował projekt zmian struktury Politechniki Koszalińskiej w kontekście funkcjonowania Wydziału Przemysłu Drzewnego w Szczecinku. Na koniec odbyła się dyskusja.