REGULAMIN WYBORÓW

do organów jednoosobowych i kolegialnych 

Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego
Poli­techniki Koszalińskiej  na kadencję 2016-2020

 

I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Prawo uczestniczenia w wyborach mają pracownicy wydziału, którym przysługuje prawo wyborcze według następujących zasad:

a) czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w wydziale jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym  nauczycielami    akademickimi oraz studentom,

b) bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Politechnice Koszalińskiej jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesią­tego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy oraz stu­dentom.

2.Wybory przeprowadzają: Komisja Wyborcza Wydziału oraz Samorząd Studentów WPD.

3.Komisja Wyborcza Wydziału jest organem niezależnym, działa na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym, Statutu PK oraz  Regulaminu wyborów wraz z harmonogramem wyborów i  ustaloną w zał. nr 2 i nr 3 liczbą manda­tów.

4.Regulamin i harmonogram wyborów  podane zostają do publicznej wiadomości. Ogłoszenia i informacje Komisji Wybor­czej Wydziału zamieszczane są na tablicy ogłoszeń.

5.Komisja Wyborcza Wydziału podejmuje bieżące decyzje związane z organizacją i przebiegiem wyborów. Podjęte w danym dniu decyzje podawane są do wiadomości w dniu następnym do godz. 1000.

6.Każdemu wyborcy przysługuje prawo złożenia odwołania od ogłoszonych decyzji w terminie i trybie ustalonym każdorazowo przez Komisję Wyborczą Wydziału. Odwoła­nie składa się na piśmie, członek Komisji potwierdza przyjęcie odwołania.

Od postanowień Komisji Wyborczej Wydziału przysługuje odwołanie do Uczelnianej Ko­misji Wyborczej.

7.Protesty i odwołania rozpatrywane są przez Komisję w ciągu 48 godzin od ich złożenia (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Osoba składająca odwołanie informowana jest  na piśmie w następnym dniu po rozpatrzeniu protestu, odwołania.

8.Komisja Wyborcza Wydziału ustala i podaje do wiadomości plan dyżurów jej członków.

9.Decyzje Komisji Wyborczej Wydziału mogą być zmieniane lub uchylone tylko przez Radę Wydziału w razie ich niezgodności z prawem.

10.Komisja Wyborcza Wydziału ma prawo dokonywania zmian w przyjętym przez Radę Wydziału terminarzu wyborów, w razie zajścia nieprzewidzianych okoliczności uniemoż­liwiających lub znacznie utrudniających przeprowadzenie wyborów w przyjętym w har­monogramie wyborów terminie.

11.Za sprawne przeprowadzenie wyborów odpowiada Przewodniczący Komisji Wyborczej Wydziału.

 

 

II.  ZASADY I TRYB PRZEPROWADZENIA WYBORÓW

 

1.Prawo zgłaszania kandydatów do organów wydziału przysługuje osobom, posiadającym czyn­ne prawo wyborcze.

2.Zgłoszenia kandydatów do organów jednoosobowych i kolegialnych składane są na piśmie bezpośrednio do Komisji Wyborczej Wydziału. Zamieszczenie na liście wyborczej wymaga zgody kandydata wyrażonej na piśmie.

3.Komisja Wyborcza Wydziału podaje do wiadomości aktualne listy kandydatów do organów wydziału do godz. 1000 każdego dnia, począwszy od daty rozpoczęcia sporządzania list.

4.Kandydat może, nie później niż na 1 dzień do godz. 1500 przed terminem wyborów, złożyć rezy­gnację z kandydowania. W odniesieniu do wyborów do organów jednoosobowych późniejsza rezygnacja może być złożona także na zebraniu wyborczym.

5.Wszystkie wybory dokonywane są w sposób tajny, w odpowiednio przystosowanym lokalu wyborczym.

6.Wybory do organów jednoosobowych odbywają się według zasad ustalonych w Statucie PK  i zał. nr 8  Statutu.

7.Wybory przedstawicieli do organów kolegialnych odbywają się w sposób uregulowany w Statucie PK i zał. nr 9 Statutu.

8.Wyniki głosowań podawane są niezwłocznie do publicznej wiadomości.

9.Terminarz czynności wyborczych (harmonogram) stanowi zał. Nr 1 niniejszego regulaminu.

10.Liczbę mandatów przypadającą na poszczególne kierunki studiów, grupy pracownicze oraz stu­dentów i doktorantów do kolegium elektorów określa załącznik Nr 2, a do Rady Wydziału załącznik Nr 3 ni­niejszego regulaminu.

 

 

Regulamin wyborów wraz z załącznikami został przyjęty przez Komisję Wyborczą Wydziału na posiedzeniu w dniu 7.10. 2016 roku.