Misją Politechniki Koszalińskiej jest „kształcenie społeczeństwa, prowadzenie badań naukowych, wdrażanie wyników badań do gospodarki oraz udział w życiu społecznym, zapewniające uczelni przyczynianie się do rozwoju regionu, kraju i świata, a absolwentom zdolność do wypełniania funkcji zawodowych i społecznych przez całe aktywne życie”. W swojej misji Politechnika Koszalińska jako priorytet działalności, uznaje osiągnięcie ugruntowanej pozycji uczelni krajowej. Ma się to dokonać poprzez realizację celów szczegółowych, do których zaliczono m.in.:

  •             stworzenie specjalizacji naukowych charakterystycznych dla regionu,
  •             kształcenie uwzględniające wymagania przedsiębiorców w regionie,
  •             zapewnienie jakości kształcenia gwarantującego dominującą pozycję w regionie,
  •             ciągłą modernizację bazy materialnej dla potrzeb kształcenia,
  •             osiągnięcie przez Uczelnię pozycji silnego ośrodka opiniotwórczego.

Jednym z głównych zadań kierunku studiów Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym jest interdyscyplinarne kształcenie studentów w sposób zapewniający nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych do kreowania twórczych rozwiązań we współpracy z gospodarką i społeczeństwem.

Program kształcenia na kierunku o profilu praktycznym Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych właściwych dla inżyniera mechanika z dyscypliny Budowa i Eksploatacja Maszyn ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i umiejętności z zakresu procesów i maszyn przemysłu drzewnego oraz automatyki i automatyzacji procesów przemysłowych. Szczególna uwaga została zwrócona na praktyczny kontakt studenta z najnowszą aparaturą i maszynami, tworzącymi zautomatyzowane linie technologiczne w przemyśle przetwórstwa drewna i meblarstwa. Kontakt studenta z przemysłem realizowany będzie podczas zajęć laboratoryjnych oraz praktyk odbywanych w zakładach przemysłu drzewnego. Znaczna część zajęć ćwiczeniowych, laboratoryjnych i projektowych realizowana będzie przez osoby z doświadczeniem praktycznym, zdobytym w zakładach związanych z przemysłem drzewnym. Ujęcie grup przedmiotów w monotematyczne moduły kształcenia zakończone projektem podsumowującym umożliwia przygotowanie absolwentów do samodzielnego formułowania oraz rozwiązywania konkretnych zadań w przemyśle. Wszechstronność i interdyscyplinarność wykształcenia, poszerzona o wiedzę praktyczną pozwoli absolwentom tych studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku pracy w każdym kraju.

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy i pełnienia kierowniczych funkcji w zakładach przemysłu drzewnego (w branży: płyt drewnopodobnych, meblarskiej, stolarki budowlanej, tartakach) na stanowiskach związanych z eksploatacją maszyn, automatyzacją procesów technologicznych oraz utrzymaniem ruchu. Ponadto mogą znaleźć zatrudnienie w firmach i przedstawicielstwach handlowych (handel narzędziami i maszynami do obróbki i przetwórstwa drewna).