Top

Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym to kierunek o profilu praktycznym, w którym, w odróżnieniu od kierunków ogólnoakademickich, szczególny nacisk położony jest na nabycie umiejętności praktycznych pod okiem doświadczonych profesjonalistów i zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnego w dalszej karierze zawodowej.

Student wybierający tą specjalność zdobędzie wykształcenie  właściwe dla inżyniera mechanika z dyscypliny Budowa i Eksploatacja Maszyn ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • automatyki i automatyzacji procesów przemysłowych,
  • procesów i maszyn przemysłu drzewnego,
  • projektowania konstrukcji i wyrobów ze uwzględnieniem specyfiki przemysłu meblarskiego.

Szczególna uwaga została zwrócona na praktyczny kontakt studenta z najnowszymi maszynami i systemami informatycznymi, tworzącymi zautomatyzowane linie technologiczne w przemyśle. Kontakt studenta z przemysłem realizowany jest podczas zajęć laboratoryjnych, realizacji projektów oraz praktyk odbywanych w zakładach przemysłu drzewnego. Znaczna część zajęć ćwiczeniowych, laboratoryjnych i projektowych odbywa się w zakładach pracy, które dysponują najnowocześniejszymi w Europie i świecie liniami technologicznymi, pod opieką osób z doświadczeniem praktycznym. Każdy ze specjalnościowych modułów kształcenia na kierunku Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym umożliwia uzyskanie wymaganych w życiu zawodowym kompetencji społecznych, wiedzy i umiejętności.

Studiując na specjalności Automatyka i Utrzymanie Ruchu studenci uzyskują praktyczką wiedzę dotyczącą budowy, programowania i obsługi systemów informatycznych odpowiedzialnych za sterowanie liniami produkcyjnymi. Absolwenci tej specjalności będą posiadali umiejętności związane z projektowaniem i programowaniem układów automatyki, obsługą systemów zarządzających utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwach. Wybierając specjalność Procesy i Maszyny Przemysłu Drzewnego absolwenci moją możliwość poszerzenia swej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, tworzących linie technologiczne, pogłębiają również wiedzę dotyczącą procesów przemysłu drzewnego. Wybierając moduły kształcenia związane z projektowaniem konstrukcji w przemyśle meblarskim studenci będą mogli zapoznać się z budową i programowaniem najnowocześniejszych obrabiarek wykorzystywanych w przemyśle. Posiądą umiejętność posługiwania się oprogramowaniem wspomagającym projektowanie, wizualizację, analizę numeryczną konstrukcji oraz wytwarzanie na obrabiarkach sterowanych numerycznie.  

Ujęcie grup przedmiotów w tematyczne moduły kształcenia, zakończone projektem podsumowującym, umożliwia przygotowanie do samodzielnego formułowania oraz rozwiązywania konkretnych zadań w przemyśle. Wszechstronność i interdyscyplinarność wykształcenia, poszerzona o praktyczne umiejętności, pozwoli absolwentom tego kierunku kształcenia na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku i ułatwi znalezienie pracy w każdej branży przemysłu (ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu drzewnego) w kraju jaki poza jego granicami.

Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy i pełnienia kierowniczych funkcji w zakładach przemysłowych na stanowiskach związanych z automatyzacją procesów technologicznych, eksploatacją maszyn, utrzymaniem ruchu oraz projektowaniem i wytwarzaniem wyrobów z poszerzoną wiedzą o zastosowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych. Ponadto mogą znaleźć zatrudnienie w firmach i przedstawicielstwach handlowych (handel narzędziami i maszynami).

Absolwent nabędzie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie posiadał umiejętności posługiwania się językiem branżowym. Absolwent będzie także przygotowany do kontynuowanie nauki na studiach II stopnia lub innych formach podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.